Menu

Aansprakelijkheid, copyright primapersona.nl & bio-energetica.eu en Auteurswet

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van Primapersona.nl & prima-leven.nl besteden, is het mogelijk dat de informatie die op deze sites wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.
Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere opgeslagen informatie van PrimaPersona openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van PrimaPersona & prima-leven (ook niet via een eigen netwerk).
Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie wilt aanwenden. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade dat het gevolg is van het gebruik van informatie welke door middel van de site van Primapersona.nl of Prima-leven.nl is verkregen .